خوشه زیلو

۰۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۰
نخستین مجمع عمومی انجمن صنفی بافندگان زیلو
نخستین گردهمایی زیلوبافان استان یزد
نخستین گردهمایی زیلوبافان استان یزد
نخستین گردهمایی زیلوبافان استان یزد
نخستین گردهمایی زیلوبافان استان یزد
نخستین گردهمایی زیلوبافان استان یزد
نخستین گردهمایی زیلوبافان استان یزد
نخستین گردهمایی زیلوبافان استان یزد
خرید نخ با کیفیت