برنامه‌های ویژه فراگیران مراکز آموزشی سازمان

۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۴ ۱۰
مسابقه دارت
مسابقه دارت
مسابقه سخن
مسابقه پینگ‌پنگ
مسابقه پینگ‌پنگ
مسابقه پینگ‌پنگ
مسابقه سخن
مسابقه طناب‌کشی
مسابقه طناب‌کشی
مسابقه طناب‌کشی