برنامه‌های ویژه فراگیران مراکز آموزشی سازمان

۰۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۰
مسابقه طناب‌کشی
مسابقه طناب‌کشی
مسابقه طناب‌کشی
مسابقه سخن
مسابقه پینگ‌پنگ
مسابقه پینگ‌پنگ
مسابقه پینگ‌پنگ
مسابقه سخن
مسابقه دارت
مسابقه دارت