درباره معاونت

جهاددانشگاهی اصالتاً نهادی فرهنگی است و از این رو همواره با طراحی برنامه ها و فعالیت های شاخص و فاخر کوشیده است نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و خصوصاً دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایفا نماید. معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد نیز در راستای رسالت و اهداف جهاد دانشگاهی، فعالیت های متنوعی را برای گروه های مختلف مخاطبان برنامه ریزی و اجرا می نماید. این معاونت فعالیت های خود را بر سه گروه مخاطب زیر متمرکز نموده است:

  • دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان یزد
  • فراگیران مراکز آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
  • اعضای سازمان و خانواده های آنها

راهبردها و برنامه های این معاونت نیز بر اساس مخاطبان هدف، طراحی و متناسب با آن ساختارهای مشخصی نیز در این حوزه شکل گرفته است.

 

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۲